“Tämä on yksinkertaisesti tragedia”

Torben Due on WFP:n maajohtaja Sanaan kaupungissa Jemenissä, missä yhä useammat ihmiset näkevät nälkää. Tässä haastattelussa Torben Due kertoo haasteista, joita henkilökunta kohtaa pyrkiessään tyydyttämään humanitaariset tarpeet maassa, missä resurssit hupenevat, ja suuri määrä ihmisiä on joutunut jättämään kotinsa ja elää köyhyydessä.

Millainen tilanne Jemenissä on tällä hetkellä?
Tilanne Jemenissä on traaginen ja hyvin dramaattinen. Monet ihmiset näkevät nälkää päivittäin. Puolet maan väestöstä kärsii kriittiseksi tai hätätilanteeksi määriteltävästä ruoan puutteesta. Arviolta 7 miljoonaa ihmistä kärsii vakavasta ruoan puutteesta ja tarvitsee välittömästi ruoka-apua. Äidit, joilla on itselläänkin vähän syötävää, näkevät lastensa kuihtuvan pois ja menettävän painoa päivittäin.

Kuva: WFP/Abeer Etefa

Mitä WFP tekee Jemenissä?
WFP antaa humanitaarista avustusta lähes seitsemälle miljoonalle ihmiselle ympäri maata ruoka-avun ja ruokakuponkien muodossa. Viime kuukausina WFP on joutunut pienentämään jakamiaan ruoka-annoksia, koska tarpeet ovat kasvaneet ja resurssit hupenevat. Humanitaarisen ruoka-avustuksen avulla WFP on auttanut tilanteen tasaamisessa, mutta yhä useampi jemeniläinen joutuu näkemään nälkää.

Mitä haasteita WFP kohtaa Jemenissä?
Emme pääse monille alueille taistelujen takia. Sataman kapasiteetti on pienentynyt dramaattisesti rajoitteiden takia, laivat eivät pääse satamaan ja monet sillat ja tiet ovat tuhottu. Lastien purkamiseen ja ruoan kuljettamiseen ei ole tarpeeksi kapasiteettia, mikä luo massiivisia pullonkauloja. Lisäksi polttoaineesta on huomattava pula.
Yksi suuri haaste on rahoituksen puute. Huhtikuuhun 2017 saakka WFP tarvitsee yli 459 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, jotta se voi jatkaa paljon tarvittavan ruoka-avustuksen jakamista. Rahoituksen puutteen takia WFP on joutunut lainaamaan omista varoistaan kattaakseen kaikista akuuteimmat rahareiät. Tällä tavoin WFP kykenee ylläpitämään ruoan toimittamisen hätätilanteissa. Kuitenkin WFP tarvitsee pikaisesti resursseja maksaakseen lainan takaisin ja takaakseen operaatioiden jatkumisen.
WFP on kiitollinen rahoittajille, jotka ovat tarjonneet tai lupautuneet tarjoamaan rahoitusta — tällä hetkellä Suomi, Tanska ja Norja.

Kuva: WFP/Abeer Etefa

Miten vertaisit Jemenin tilannetta niiden maiden tilanteeseen, joissa olet aikaisemmin työskennellyt?
Tietysti jokainen maa ja jokainen tilanne on erilainen. Jemenistä tekee ainutlaatuisen se, että se ei ole saanut suuren kansainvälisen yleisön huomiota. Se on unohdettu konflikti, jolla on massiiviset seuraukset. Lähes puolet alle viisivuotiaista lapsista on lyhytkasvuisia aliravitsemuksen seurauksena: tämä on toiseksi suurin määrä maailmassa. Nämä lapset joutuvat kärsimään koko lopun elämänsä. Kyse ei ole vain siitä, että he eivät kasva yhtä pitkiksi kuin lapset tällä puolella maapalloa. Heidän aivonsa kärsivät pysyvistä vaurioista. He eivät tule ikinä toipumaan. Tämä on yksinkertaisesti tragedia.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
Käytän suurimman osan ajastani koordinoimalla eri YK-järjestöjen, hallituksen ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä. Tämä tarkoittaa, että vietän suurimman osan päivästäni toimistolla. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään tavallinen toimistoympäristö. Olemme suljetulla alueella, joka on aseistettujen vartijoiden ympäröimä, ja missä voimme liikkua vain panssaroiduissa autoissa. Liikkuminen on todella rajoitettua — jos haluat mennä jonnekin, sinun täytyy suunnitella se päiviä etukäteen.

Mitkä ovat suurimmat avustustyöntekijänä kohtaamasi haasteet Jemenissä?
Suurin haaste on saavuttaa ne ihmiset, jotka tarvitsevat apuamme: tieto siitä, että tuolla jossain on ihmisiä, jotka epätoivoisesti tarvitsevat apuamme, mutta joita emme pysty auttamaan. Konfliktialueella työskentelyssä on tietenkin omat haasteensa — se vaikuttaa ihmiseen henkilökohtaisella tasolla. WFP:n maatoimisto on suhteessa pienempi verrattuna muihin vastaavan kokoisissa operaatioissa. Meillä on vain 25 kansainvälistä henkilökunnan jäsentä. Loput henkilökunnasta ovat paikallisia, jotka tekevät hienoa työtä stressaavissa, vaarallisissa ja lähes mahdottomissa olosuhteissa.

Mitkä ovat olleet parhaita hetkiä työskennellessäsi Jemenissä?
Se on hyvä hetki, kun kuun lopussa näen, että olemme toimittaneet ruokaa seitsemälle miljoonalle ihmiselle. Se on suuri saavutus. Ilman WFP:tä ihmiset joutuisivat kärsimään huomattavasti enemmän kuin mitä he kärsivät jo nyt. WFP on oljenkorsi suurelle osalle Jemenin väestöstä ja teoillamme on pysyviä vaikutuksia heidän elämäänsä.

Tilanne Jemenissä:
Ennen kun taistelut alkoivat alkuvuonna 2015, maan 27,4 miljoonan ihmisen väestöllä oli arabimaailman alin BKT henkeä kohti ja keskimääräinen elinajanodote oli alle 64. Jemen maahantoi yli 90% elintarvikkeistaan ja aliravitsemuksen määrä oli yksi suurimmista maailmassa.
Olosuhteet ovat huonontuneet konfliktin seurauksena: siviiliuhreja on tuhansia ja kotinsa jättäneitä 3,2 miljoonaa. Arviolta 14,1 miljoonaa jemeniläistä kärsii ruoan puutteesta ja 7 miljoonaa vakavasta sellaisesta. Kriisi vaikuttaa kaikista eniten raskaana oleviin ja imettäviin äiteihin sekä alle viisivuotiaisiin lapsiin.
WFP jakaa humanitaaristä avustusta yli seitsemälle miljoonalle ihmiselle ruokapaketteina ja kuponkeina. Jatkaakseen hätätoimia huhtikuuhun 2017 saakka WFP tarvitsee pikaisesti 459 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.


Originally published at fi.wfp.org (18.1.2017).

Like what you read? Give Maailman ruokaohjelma a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.